سال جهش تولید
نام اين محله برگرفته از نام شاعر پرآوازه سیدمحمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار است.