13 مهر 1400 - 16:26
فردوان

این دیه در شمال اصفهان و در کنار راه اصفهان_ تهران قرار گرفته است و از بلوک ماربین اصفهان بوده و از 52 سهم آب مادی قمش، 4 سهم و نیم آب بر می داشته است(جابر انصاری،1378: 423).

این واژه، از لحاظ واژه شناسی از سه جزء «فر+دو+ان» تشکیل شده است.«ف» در زبان فارسی، منقلب از«پ» و حرف «دال» منقلب از«ت» است و بنابر این، صورت اصلی واژه چنین است: «پر +تو+ان». پرتو صورت دیگری از واژه ی پرتوه است که بعدها پهلو شده و پهلوی و پهلوان از آن گرفته شده است. بنابراین، پرتوان صورت دیگری از پهلوان و نشان دهنده ی قوم پهلو_ پهلوی_ پرتوی است که شاهان اشکانی از آن بوده اند و پرتوان، معادل فردوان یعنی جایگاه قوم پرتوه است.( مهریار، 1381: 542) .کد محتوا 40475