طرح جمع‌آوری و پلمب انبارهای تفکیک و بازیافت در منطقه 8

در طرح جمع‌آوری و پلمب انبارهای تفکیک و بازیافت تعداد زیادی از این انبارها در سطح منطقه هشت شناسایی و پلمب گردید.

برچسب ها