13 مهر 1400 - 16:18
شهریار

نام این محله برگرفته از نام سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار، شاعر بزرگ تبریزی است.کد محتوا 40471