13 مهر 1400 - 16:23
پرتمان

در قسمت شمال اصفهان بالاتر از فلکه ی جمهوری (دروازه تهران)، به سمت شمال غربی، در مقابل کارخانه ی روغن نباتی ناز، دشتی سر سبز و خرم به نام فرتمان قراردارد که گاه پرمان نیز خوانده می شود و برخی تازی دوستان، آن را فرطمان می نویسند که بی شک، سهو غلط است. این صحرای دلاویز که از شمال به کوجان و از جنوب به صحرای کساره محدود است، سابق بر این دهکده ای داشته است که اینک آثاری از آن باقی است ولی در حال حاضر، دهکده به شمار نمی آید. فرتمان یا پرتمان به همین صورت، معنی آشکاری ندارد. اگر این کلمه را مرکب از دو جزء فرت+ مان بدانیم، جزء دوم آن را مان به معنی خانمان و جایگاه است، ولی فرت معنایی ندارد. در بعضی قباله های کهن دادوستد و برخی دفاتر دیوانی آن را فرطومان، معادل فرتمان نوشته اند که نشان می دهد صحیح کلمه، پرتّو+ مان است. پرتو نام همان قومی است که در نواحی شرقی ایران بوده اند و واژه پرتو و پهلوی و پّهلّو، از نام آنها آمده است و اتفاقاً این محل، با دیهی به نام فردوان که از واژه پرتوآن آمده است، بسیار نزدیک است و هر دو یک معنا را در بر می گیرد. از این رو صحیح کلمه، پرتومان است یعنی خانه و جایگاه و خانمان پرتوان که با تخفیف، فرتمان گفته می شود.(مهریار،1381: 539).

جابرانصاری آن را از بلوک ماربین می داند و می نویسد که از مقدار72 سهم مادی خلیل از رودخانه ی زاینده رود، فرتومان از دو سهم و نیم آن آب می گیرد.(جابر انصاری،1378: 422).کد محتوا 40473