13 مهر 1400 - 16:31
آهنگران

این محله که در شمال شهر اصفهان و نزدیک محله ی مورنان و آب بخشان و در شمال خیابان فروغی واقع است. در قدیم دیهی در نزدیکی دروازه شمالی شهر بود و امروزه، به نام شمس آباد معروف است.

عده ای از علمای محدث این ناحیه:

ابوبکر ابراهیم بن سفیان طهرانی، محدث کثیر الحدیث که از عراقیان و اصفهانیان روایت می کرد. ابوبکر ابراهیم بن سلیمان طهرانی محدث. ابوبکر محمد بن جعفر طهرانی محدث. ابوالحسن علی بن رستم بن مطیار طهرانی(303 ه.ق) شیخ نورالدین تیرانی از محققان و عرفا. شیخ سید حیدر عاملی عارف قرن 8 که در این ناحیه سکونت داشته است. میرزا عباس فایز فرزند محمد علی سهیلی شمس آبادی تیرانی(1308) از فضلا و شعرا( رفیعی مهرآبادی، 1385: 244 و199).

در کتب قدیمی چنین آمده است که آن روز که ابن سینا به اصفهان می آمده، عده ای از بزرگان و اهل علم و مردم عامی، برای استقبال او تا این ناحیه که بیرون شهر اصفهان بود آمدند. درباره ی ریشه ی واژه ی تیران می گویند اصل نام آن از تیر فارسی به معنای سیاره ی عطارد با الف و نون نسبت است( موسوی بجنوردی، 1377: 4/ ذیل ابن سینا).کد محتوا 40478