دیدار با خانواده شهید شهبازی

دیدار با خانواده شهید شهبازی با حضور مهندس نادرالاصلی عضو محترم شورای شهر اصفهان و مهندس کیهانی مدیر منطقه 8 و مسئولین منطقه 8 شهرداری اصفهان کد محتوا 46271